2021-10-11 17:06Pressmeddelande

Utredning om morgondagens omsorg och boende för äldre

Andelen äldre ökar, vi lever längre och har aktiva liv högre upp i åldrarna. Denna mycket positiva utveckling ställer nya krav på en väl fungerande omsorg och olika stödåtgärder. Nu presenteras en remissversion av utredningen som utgör starten på en resa mot framtidens boende för äldre och en utvecklad omsorg på Lidingö.

Det var vid senaste kommunstyrelsesammanträdet som remissversionen av utredningen ”Lidingös framtida omsorgs- och boendekedja” presenterades. Det är en i flera delar unik utredning genom att politiker från både majoritet och opposition, utöver expertisen från omsorgs- och socialförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen, deltagit i framtagandet. Ett viktigt underlag har också varit svaren på den enkät som skickats ut till 600 Lidingöbor. Nu ska utredningen ut på remiss till det Kommunala pensionärsrådet, regionen som har sjukvårdsansvaret och Lidingö stads fastighetsbolag som äger flera av de fastigheter som är berörda.

- Genom en bred samsyn har vi bästa möjliga förutsättningar för det arbete som påbörjas med att skapa framtidens boende för äldre och en utvecklad omsorg. Vi är ense om att alla delar måste utvecklas som en helhet och att det måste ske i takt med forsknings- och teknikutvecklingen. Det går inte att se isolerat på utformningen av boende för äldre, utvecklingen av hemtjänsten eller anhörigstödet. Vi måste arbeta med helheten och sätta individens behov i centrum, säger Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden (LP).

Just att få den breda förankringen, politiskt, hos regionen och olika intresseorganisationer, har varit en bärande tanke under hela framtagandet av den utredning som nu presenterats för kommunstyrelsen. De vägval och beslut som kommer att fattas utifrån utredningens slutsatser kommer ligga till grund för framtidens äldreomsorg.

- Äldreomsorgen måste vara effektiv, rätt utformad och dimensionerad för att möta framtidens behov. Vi har en ny generation äldre som i större utsträckning efterfrågar individuella lösningar och ett större inflytande. Det är en utveckling vi måste möta, säger Stefan Heinebäck, chef för omsorgs- och socialförvaltningen.

En av de åtgärder som föreslås i utredningen är en övergång från dagens servicehus till det modernare biståndsbedömda trygghetsboendet. Det är en boendeform som mer fokuserar på individens behov och social gemenskap än på ständig närvaro av medicinsk personal. Innehållet i det nya biståndsbedömda trygghetsboendet ska utarbetas tillsammans med förvaltningens experter, medicinsk expertis och målgruppen. Det är ett arbete som påbörjas nu och övergången beräknas ta flera år.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Stefan Heinebäck
Förvaltningschef, Omsorg- och Socialförvaltningen
Stefan Heinebäck