2021-02-23 08:54Pressmeddelande

Tre målbilder i nytt miljöprogram

Ett nytt miljöprogram som ersätter det gamla har antagits i kommunfullmäktige. Det är Lidingö stads tredje miljöprogram och fokuserar på tre målbilder inom miljöområden där staden har stor rådighet och kan bidra till störst miljönytta.

Miljöprogrammet syftar till att minska stadens miljö- och klimatpåverkan och ge Lidingöborna förutsättningar för en långsiktigt hållbar och trygg levnadsmiljö. Programmet är indelat i tre målbilder som beskriver var Lidingö stad ska vara år 2030.

Den första målbilden är Begränsad klimatpåverkan där målet är att minska den globala klimatpåverkan, minska våra utsläpp av växthusgaser och anpassa staden till ett föränderligt klimat. För att nå dit ska staden prioritera att arbeta för fossilfria verksamheter. Det gäller exempelvis stadens fordonsflotta och upphandlade transporttjänster, inköpt el och fjärrvärme samt stadens kapitalinvesteringar. Staden ska minska energianvändningen genom fortsatt arbete med energieffektivisering i stadens byggnader samtidigt som man utökar effektiviseringen till att gälla fler energiförbrukare, som exempelvis gatubelysningen. Staden ska även arbeta för mat med låg klimatpåverkan, hållbart byggande och att klimatanpassa staden.

Den andra målbilden är ett Rikt växt- och djurliv där Lidingö 2030 ska ha ett attraktivt och varierat landskap med en bevarad mångfald av djur och växter. De växt- och djurarter som finns naturligt på och runt Lidingö ska ges goda möjligheter att fortleva i livskraftiga bestånd. Lidingöborna ska ha också ha god tillgång till värdefulla grönområden för rekreation och naturupplevelser. För att nå dit ska biologisk mångfald främjas, ekossystemtjänster visualiseras och värderas i samhällsplaneringen och nedskräpningen minska.

- Lidingös miljö- och klimatarbete ska präglas av en hög effektivitet där saker som faktiskt gör skillnad är det som genomförs. Lidingöborna älskar sitt rika djur- och växtliv som skapar möjlighet till rekreation och en boendemiljö utöver det vanliga. Det måste vi värna och för kommande generationer. Miljöprogrammet är ett viktigt verktyg för att göra det möjligt, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den tredje målbilden är Rika och livskraftiga vattenmiljöer med målet att till 2030 minska den negativa påverkan på vattenområden på och runt Lidingö. De vattenmiljöer som Lidingö omges av ska vara rika och livskraftiga. Lidingöborna ska ha tillgång till rekreation och naturupplevelser i värdefulla vattenmiljöer. För att nå dit ska bland annat vattenkvalitén i Kyrkviken förbättras för att kunna bidra till minskad algblomning och återskapande av livskraftiga vattenmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer och dagvattnet ska renas.

- Syftet är att minska miljö- och klimatpåverkan från stadens verksamheter samtidigt som det ska skapa förutsättningar för Lidingöbor och företagare att agera miljö- och klimatsmart. Nu är uppdraget till stadens nämnder och bolag att ta fram handlingsplaner för att bidra till målen, säger Anna Granström, miljösamordnare i Lidingö stad.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Miljösamordnare
Anna Granström