2021-12-08 07:00Pressmeddelande

Stor satsning för en bättre miljö

Fler laddstolpar och solceller, bättre vatten i Kyrkviken och klimatanpassning av staden. Det är några av de åtgärder som ska genomföras för att Lidingös miljöprogram ska bli verklighet.

 Miljöprogrammet antogs av kommunfullmäktige i februari och fokuserar på klimat, natur och vatten. Det sträcker sig fram till 2030 och syftet är att minska stadens miljö- och klimatpåverkan och ge Lidingöborna förutsättningar för en långsiktigt hållbar och trygg levnadsmiljö.

Nu har även handlingsplanerna kopplade till miljöprogrammet klubbats. De innehåller inte mindre än 129 aktiviteter och flera av dem är redan påbörjade.

- Klimat- och miljöarbetet är prioriterat. Utöver de aktiviteter staden kommer att genomföra samarbetar vi också med Stockholms universitet och KTH för att ytterligare vässa miljöarbetet och bidra till forskning och utveckling inom området, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Miljöprogrammet innehåller tre olika målbilder med tillsammans tio målområden. Till dessa har en lång rad aktiviteter tagits fram:

 1. Begränsad klimatpåverkan
  • Fossilfria verksamheter
  • Begränsa energianvändningen
  • Klimatanpassa staden
  • Mat med låg klimatpåverkan
  • Hållbart byggande
 1. Rikt växt- och djurliv
  • Främja biologisk mångfald
  • Visualisera och värdera ekosystemtjänster
  • Minska nedskräpningen
 1. Rika och livskraftiga vattenmiljöer
  • Förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken och runt Lidingö
  • Rena dagvattnet

Fyra projekt drivs i samarbete med KTH och Stockholms universitet. Projekten handlar bland annat om hur den ökade elbilsanvändningen påverkar elnätskapaciteten och hur man kan arbeta med solel och optimera energianvändningen över dygnet. Ett projekt syftar till att förbättra vattenkvaliteten i Askrikefjärden, ett annat fokuserar på hur staden kan arbeta med energi- och driftoptimering i skolbyggnader, det fjärde handlar om hur klimatkrav påverkar upphandlingar.

Brett spektrum av aktiviteter

För att ord ska bli handling har 129 konkreta aktiviteter inom de olika områdena tagits fram.

- För att lyckas i arbetet vill vi också inspirera Lidingöborna och ge förutsättningar för att göra klimatsmarta val och bidra till en bättre miljö. Därför fokuserar vi på aktiviteter där både staden och enskilda individer kan bidra och göra skillnad, säger Daniel Källenfors.

Exempel på sådana aktiviteter är att öka användningen av solceller, klimatanpassa fastigheter, använda fossilfria drivmedel och installera fler laddstolpar.

Andra insatser handlar om att minska matsvinnet och öka utsorteringen av matavfall. För att stärka växt- och djurlivet arbetar staden med att skapa fler ängsytor, naturreservat och blommande ytor för att främja pollinering och biologisk mångfald. Även här kan Lidingöbor med trädgård påverka genom att låta blommor komma upp i gräsmattan, klippa gräset mer sällan och se över vilka växter man planterar.

Bra vattenkvalitet

För att säkerställa och bibehålla goda vattenmiljöer pågår flera aktiviteter.

- Vi planerar att bygga dagvattendammar för att rena dagvattnet i inre Kyrkviken och samarbetar med våra grannkommuner för att förbättra vattenkvaliteten i Lilla och Stora Värtan. I Kottlasjön, Stockbysjön och Kyrkviken tar vi provet året runt för att se hur vattnet mår och vilka åtgärder som krävs, säger Carl-Johan Schiller, (KD), kommunalråd och ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Hur Lidingöborna tvättar sina bilar och båtar påverkar också vattnet runt Lidingö, där kan bil- och båtägare med enkla medel göra stor skillnad.

Hela miljöprogrammet och ett urval av aktiviteterna finns på stadens webbplats www.lidingo.se/miljoprogram  

 


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Politisk sekreterare
Cecilia Blomberg