2022-02-07 19:54Pressmeddelande

Start för vidareutveckling av äldreomsorgen

Dagens boendelösningar för äldre möter inte fullt ut framtidens behov. Staden behöver därför möta utvecklingen och säkerställa en äldreomsorg som är anpassad utifrån målgruppens önskemål och behov. Ett av målen är en biståndsbedömd boendeform som hjälper till att bryta isolering, bygger trygghet och är anpassad för äldre med särskilda behov.

I rapporten ”Lidingös framtida omsorgs- och boendekedja” är slutsatsen att utforma en ny boendeform som uppfyller trygghetskrav och möjliggör socialt sammanhang. Boendedelen i omsorgskedjan bör enligt utredningen vara: ordinärt boende - biståndsbedömt trygghetsboende - vård- och omsorgsboende. Kommunstyrelsen beslöt vid sitt senaste sammanträde att kommunfullmäktige går vidare med slutsatserna i rapporten.

- Det är en förändring som berör en stor grupp människor och en möjlighet att ta ett helhetsgrepp om äldreomsorgen som är i takt med modern forskning och möjligheterna som exempelvis välfärdstekniken erbjuder. Det är önskvärt med en bred samsyn inom politiken och olika intresseorganisationer och i det arbete vi har framför oss ska vi involvera såväl opposition som medborgare, medarbetare och andra intressenter i processen. Med ett tidsperspektiv på fem till tio år har vi tid för genomarbetade och väl förankrade åtgärder, säger omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP).

Den anpassning till förändrade behov inom äldreomsorgen som nu påbörjas ser man även på andra håll i landet. Detaljfrågor kring hur beslutet kommer att genomföras och på vilket sätt är något som stadens tjänstemän ska börja arbeta med när beslutet väl är fattat i kommunfullmäktige.

- Tillsammans med omsorgstagarna och våra interna och externa samverkanspartners kommer vi fortsätta vidareutveckla äldreomsorgen. Vi har redan i remissvaren fått in värdefull kunskap från pensionärsrådet, Regionen och kommunens fastighetsbolag samt från Lidingöborna via enkätsvar. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med berörda. Även en temakväll för omsorgs- och socialnämnden kommer genomföras, säger Stefan Heinebäck, chef för omsorgs- och socialförvaltningen.

 Syftet med det biståndsbedömda trygghetsboendet är att möta ett behov hos de som inte kan få sitt behov av trygghet och omsorg tillgodosett i ett ordinärt boende, men samtidigt inte behöver omsorg och personal dygnet runt som på ett vård- och omsorgsboende. Det kommer som i dag att göras en individuell bedömning hur behoven kan tillgodoses på bästa sätt i varje enskilt fall

- Tidigt i processen identifierades att boendekedjan måste ses utifrån ett helhetsperspektiv som innefattar alla de viktiga omsorgsinsatser som ges till äldre på Lidingö. Boendeformerna utgör endast en del av omsorgskedjan. Genom att ta ett helhetsgrepp kan man tydliggöra samspelet mellan olika omsorgsinsatser och kopplingen till det tidiga och förebyggande arbetet, säger Birgitta Sköld.  

Kommunstyrelsen föreslår att omsorgs- och socialförvaltningen får det fortsatta ansvaret för att hålla ihop och samordna förändringen.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Stefan Heinebäck
Förvaltningschef, Omsorg- och Socialförvaltningen
Stefan Heinebäck