2021-10-12 07:29Pressmeddelande

Starkt resultat i delårsrapport

Upprustningen av Lidingövallen är en av de viktiga händelser så påverkar delårsrapporten.Upprustningen av Lidingövallen är en av de viktiga händelser så påverkar delårsrapporten.

Nu har delårsrapporten för 2021 presenterats i kommunstyrelsen och prognosen visar på ett starkt resultat. Resultatet efter justeringar visar 209 miljoner kronor, 174 miljoner högre än budget. Det stora överskottet beror till del på effekter kopplade till pandemin.

Efter förra årets fall är nu återhämtningen i ekonomin i full gång. Takten på återhämtning ser ut att bli högre än väntat under andra halvåret av 2021 än vad som beräknades. Takten bestäms dock till stor del av hur pandemin utvecklas.

- Mot bakgrund av starkt finansiellt resultatmed god kvalitativ måluppfyllelse i verksamheterna kan jag konstatera att vi har ett mycket gott resultat. Den långsiktiga finansiella styrmodellen och de prioriterade målen fungerar väl för Lidingöbornas bästa, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Pandemin gör även att efterfrågan på äldreomsorg fortsatt är låg under årets första månader. Det leder till ytterligare överskott som enligt prognosen uppgår till 59 miljoner kronor. Utbildningsnämnden räknar också med ett överskott, i deras fall på 13 miljoner kronor. Sammantaget är verksamheternas överskott jämfört med budget 105 miljoner kronor och årets samtliga investeringar bedöms kunna finansieras utan upplåning även under 2021.

- Sammantaget kan vi konstatera att Lidingö står finansiellt starkt. Återhämtningen i ekonomin i kölvattnet av pandemin har gått snabbare än vad tidigare bedömningar visade, säger Patric Andersson, ekonomichef i Lidingö stad.

Viktiga händelser

Några av de viktiga händelser under första halvåret har varit det nya miljöprogram för stadens verksamheter som kommunfullmäktige antog i februari och som sträcker sig till 2030. Stadens vuxenutbildning har omorganiserats och från och med augusti erbjuds vuxenutbildningens elever utbildning på skolor i hela Stockholmsområdet.

Staden har ett borgensåtagande på till 90 miljoner kronor till GT Vikingarna för bygget en ny gymnastikhall som beräknas vara klar under 2022. Stadsbyggnadsprojektet Högsätra med utveckling av idrottsområdet och bostäder pågår.  Syftet är att stärka området som en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare enligt den vision som tidigare har tagits fram. Även för Brädgården, i inre Kyrkviken, pågår detaljplanering.

Bygget av Lilla Lidingöbron pågår med vissa förseningar och trafikering av Lidingöbanan över bron planeras kunna ske vid årsskiftet 2022 - 2023. Projektet med att bygga en ny fullskalig idrottshall i Torsvik med fritidslokal blev färdigt och Lidingövallen har rustats till en fullstor idrottsplats.

En ny 11-mannaplan med konstgräs håller på att anläggas i Dalénum, ett projekt som beräknas bli klart hösten 2021. Upphandlingen avseende detaljprojektering och uppförande av en ny simhall i Dalénum har annonserats under september.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Patric Andersson
Ekonomichef
Patric Andersson