2012-05-29 11:02Pressmeddelande

Satsningar på skola och äldreomsorg

Majoritetens förslag till budgetdirektiv för 2013 innehåller framför allt riktade satsningar på barn i behov av särskilt stöd och höjd peng till särskilt boende. Därutöver ökar nämndernas budgetutrymme generellt med 2 procent för att kompensera för pris- och löneökningar.

Lidingö har en välskött ekonomi med balanserade resultat och god soliditet. Trots den pågående europeiska skuldkrisen och oron på de finansiella marknaderna har Lidingö stad utrymme att göra extra satsningar för att stärka kvaliteten inom vård, skola och omsorg. Dessutom prioriteras ökade resurser till bland annat kultur, miljöprogram och skötsel av Lidingös grönområden.

-  Lidingö står starkt i en orolig omvärld. Vi har därför möjlighet att satsa över 19 miljoner på angelägna välfärdsområden, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (M).

Majoriteten föreslår bland annat att 8,8 miljoner kronor används för att göra angelägna satsningar på skoldatatek, språkotek, modersmål, resurser till ett ökat antal gymnasieelever med Aspergers syndrom och förstärkningar för olika stödåtgärder i grundskolan. Pengen till stadens fritidsklubbar ska också ses över då den sannolikt är för låg.

- Jag tycker det är viktigt att alla elever ges likvärdiga villkor för att kunna fullfölja sin skolgång. Med satsningarna på bland annat skoldatatek och språkotek ger vi verktyg för att åstadkomma detta, säger Rune Nordström (FP) kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.

För att bibehålla gymnasieskolans höga kvalitet har utbildningsnämnden även initierat en utredning för att se över möjligheten att skapa en gemensam gymnasieskola på Lidingö. Detta möjliggör för gymnasieskolan att anpassa sitt utbud till elevernas efterfrågan. Det skapar förutsättningar för att  införa en gymnasiepeng, lika för alla.

Inom äldreomsorgen görs en särskild satsning på vård- och omsorgsboende. Pengen ökar med 4 procent för att säkra en bra bemanning. Hela vårdkedjan kring den äldre måste hänga ihop oavsett huvudman. Därför föreslås en äldrelots som ska erbjuda ett stöd till äldre med omfattande vårdbehov.

-  Omsorgen om de allra svagaste är viktig. Därför är det mycket tillfredställande att vi även i år kan göra en extra satsning på äldreomsorgen, säger Jessica Nyberg (KD), kommunalråd och ordförande i äldre- och handikappnämnden.

Nämnderna ska senast den 30 september lämna sina förslag till budget inom ramen för det nu lagda budgetdirektivet.

För mer information:
Paul Lindquist, tel. 0730-79 30 50
Rune Nordström, tel.  072-532 10 76
Jessica Nyberg, tel. 072-725 33 79

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig.

Lidingö har drygt 44 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum