2022-05-30 13:04Pressmeddelande

Samrådsstart för Högsätra Kärnan

Hälsolunden, sett från Läroverksvägen.Hälsolunden, sett från Läroverksvägen.

Nu ska detaljplanen för de centrala delarna i Högsätra, Högsätra Kärnan, ut på samråd. Det är då Lidingöborna har möjlighet att framföra sina synpunkter. Detaljplanen ställs ut under tiden 31 maj – 28 juni, med ett digitalt samrådsmöte den 15 juni.

Syftet med detaljplanen är att utveckla Högsätra Kärnan till en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga nya bostäder, ett Hälsans hus för vårdändamål och lokaler för service. I planen ingår även att ställa i ordning allmänna platser i form av gator och torg. Den ska också tillgodose stadens behov av nya gruppbostäder.

I förutsättningarna ligger att bebyggelsen i Högsätra ska präglas av småskalighet, grönska och högkvalitativ arkitektur i klassisk stil. Ambitionsnivån ska vara hög gällande gestaltning, utformning och materialval. Det nya områdets karaktär ska bryta av den befintliga bebyggelsens delvis storskaliga utformning. Ny grönska ska tillföras området som i dag till stor del består av hårdgjord mark (asfalt).

- Vi har eftersträvat småskalighet och grönska med en gestaltning som är förankrad i Lidingös historia. Området kommer få ett förnyat liv med både verksamheter och attraktiva bostäder, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Bostäder, vård och service
Högsätrahuset, före detta Lidingö sjukhus, kommer att rivas och ersättas med nya byggnader, i enlighet med de vinnande förslagen i genomförda markanvisningstävlingar. Cirka 130 lägenheter i flerbostadshus, inklusive gruppbostäder, planeras i områdets norra del, i den södra delen byggs ett trettiotal radhus. En ny byggnad om cirka 5 500 kvadratmeter, Hälsans hus, kommer att möta behovet av lokaler för vård och serviceändamål som till exempel apotek och café.

Öppna ytor och torg
Vid bussvändslingan och Hälsans hus planeras ett nytt torg att anläggas, som ska  ansluta till det bilfria stråket genom området. Söder om torget byggs en mindre lekpark och i väster ytterligare ett torg, i anslutning till en ny bred trappa.

Breddning av väg, gång- och cykelbana
Högsätravägen kommer att ligga kvar i nuvarande läge men breddas söderut med generösare gångbanor och cykelbana. Vägen blir fortsatt en bussgata, med hållplatser och vändslinga. Gång- och cykelbron över Läroverksvägen behålls och ska ansluta till ett bilfritt stråk genom området. Alla gator kommer präglas av grönska och lummighet och förgårdsmark kommer att finnas mellan fasader och gator.

Parkering i garage under mark
Parkering för boende och anställda planeras i garage under mark, besöksparkering längs gatorna. Garagen placeras under flerbostadskvarter söder om Högsätravägen, under Hälsans hus samt under flerbostadshuset längs Lerbovägen. För radhusen planeras parkering på uppfarten till varje bostad.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Planarkitekt, projektledare
Ida Aronsson