2018-10-11 14:14Pressmeddelande

Så tycker äldre om äldreomsorgen

null

I likhet med tidigare år är Lidingös äldre brukare i huvudsak nöjda med det bemötande de får av personalen. Det är en av slutsatserna av den nationella brukarundersökning Socialstyrelsen årligen genomför.

96 procent av hemtjänst- och servicehuskunderna samt 92 procent av de som bor på vård- och omsorgsboende på Lidingö upplever att de får ett bra bemötande. Motsvarande siffror i landet som helhet är 96 respektive 93 procent.

Mat och måltider är ett område som fortsätter att vara prioriterat. Satsningar som gäller både själva maten men också måltidsituationen har givit resultat och nöjdheten har ökat från tidigare år. Årets mätning visar att 70 procent i huvudsak är nöjda med måltiderna som serveras. Vid förra årets mätning var siffran 64 procent.

Ett annat prioriterat område för äldreomsorgen på Lidingö har varit aktiviteter och delaktighet. Trots att särskilt fokus har riktats mot de områdena går det att notera en mindre nedgång i årets brukarundersökning, från 66 till 64 procent. Orsakerna till tillbakagången kan vara flera.

-Vi fortsätter att arbeta med aktiviteter och med att göra våra utomhusmiljöer trevligare och mer tillgängliga. Det är viktigt led i välbefinnande för våra äldre, säger Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

En fråga som riktar sig till anhöriga och som handlar om hur de upplever samarbetet med hemtjänst och servicehus respektive vård- och omsorgsboende, visar också goda resultat, 90 procent upplever att samarbetet mellan anhöriga och hemtjänsten fungerar bra och 87 procent upplever att samarbetet mellan anhöriga och vård- och omsorgsboendena fungerar bra.

-Att fortsätta utveckla stödet för de anhöriga är en viktig fråga. Resultatet i undersökningen visar att vi har ett gott samarbete och har kunnat behålla den höga nöjdhet som vi haft de senaste åren, menar Birgitta Sköld.

I Socialstyrelsens egna sammanfattning av årets brukarundersökning konstateras att de flesta äldre uppger att de är nöjda med sin äldreomsorg men att i jämförelser med tidigare år andelen positiva svar minskat för nästan samtliga frågor. Däremot syns inte samma försämring när det gäller den enskildes självskattade hälsa, rörlighet, ängslan eller ensamhet. Fortfarande finns stora skillnader mellan olika kommuner, och mellan olika verksamheter inom en och samma kommun.


För mer information

Vildana Zorlak, chef administrations- och utvecklingsstaben, omsorgs- och socialförvaltningen
Tel: 08-731 33 89
E-post: vildana.zorlak@lidingo.se

Birgitta Sköld, nämndordförande omsorgs- och socialnämnden
Tel: 08-731 46 36
E-post: birgitta.skold@lidingo.se

Länk till undersökningen: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-9-7


Om undersökningen
Socialstyrelsen har genomfört den nationella undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? på ett jämförbart sätt årligen sedan 2013. Undersökningen riktar sig till alla personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på permanent särskilt boende. I 2018 års undersökning fick 217 867 personer i äldreomsorgen möjlighet att delta. Av dessa svarade 56 procent (122 822 personer) på enkäten.

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum