2013-09-03 15:23Pressmeddelande

Så här tyckte Lidingöborna

1 637 yttranden från 2 360 personer inkom under samrådsperioden om Centrum/Torsvik som pågick mellan den 15 april och 16 juni. Det är en ovanligt hög siffra som visar att informationen nått ut till Lidingöborna och engagerat. Nu har en sammanställning gjorts. En slutsats är att Lidingöborna värnar om grönområdena och småstadskaraktären.

Under perioden den 15 april till den 16 juni var det samråd för projektet Centrum/Torsvik. Under samrådet presenterades fem olika framtidsbilder på hur Lidingö centrum och Torsvik kan utvecklas och över 1 600 synpunkter kom in via e-post, brev, sociala medier och via stadens webbplats.

Många av synpunkterna är kopplade till de fem presenterade framtidsbilderna. 40 procent av alla svarande önskar en mindre utbyggnad än den som förslagits i någon av de fem framtidsbilderna. 18 procent är positiva till någon framtidsbild och av dessa förordade en huvuddel framtidsbild fem, med de mest långtgående förändringarna. 13 procent vill inte ha någon förändring alls eller anser att framtidsbilderna är för likartade. 29 procent av de som yttrat sig berörde inte framtidsbilderna.

Tillsammans med framtidsbilderna fanns också fyra frågeställningar att ta ställning till. En av dessa var Lidingöbanans sträckning och en eventuell dragning genom centrum. 73 procent av de som lämnat synpunkter om Lidingöbanan anser att den ska ligga kvar i nuvarande läge. Södra Kungsvägens sträckning var en annan av frågeställningarna och där anser 59 procent av de som yttrat sig i den frågan att den ska ligga kvar i befintligt läge och inte förläggas i tunnel. Av de som tyckt till om Lidingö centrum anser en majoritet att det ska utvecklas. Många är också positiva till en kortare
överdäckning i Torsviks torg.  

Många av yttrandena betonar vikten att värna Lidingös identitet och karaktär. Hälsans ö och småstadskaraktären är återkommande begrepp och en förtätning måste anpassas till den befintliga bebyggelsen. 

­­- Utifrån synpunkterna kan vi se att många vill bevara befintliga grönområden. Det finns en oro över att Lidingös karaktär förändras och att det kommer att byggas alltför många hus och för höga hus. Över hälften av de synpunkter som har kommit in vill gärna se förslag med färre nya bostäder, säger Anna Hadenius, chef för miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Utifrån resultatet från samrådet ska två nya förslag arbetas fram och som Lidingöborna får ta ställning till i en folkomröstning, enligt planerna i samband med EU-valet den 25 maj 2014.


För mer information:
Anna Hadenius
Miljö- och stadsbyggnadschef
anna.hadenius@lidingo.se
Tel: 08-731 33 27

Maria Sörén
Kommunikationsansvarig
maria.soren@lidingo.se
Tel: 08-731 35 88

 

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum