2014-10-22 15:55Pressmeddelande

Pressmeddelande från den politiska majoriteten: Skolfokus i 2015 års budget

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna gör i budgeten för 2015 en kraftig förstärkning av skolan; dels höjs skolpengen för grundskolan med 3,9 procent, dels tidigareläggs höjningen med ett halvår. Resurserna till skolan ökar med 37 miljoner kronor utöver beräknade volymtillskott, jämfört med budgeten för 2014. För äldreomsorgen räknas pengbeloppen upp med tre procent i valfrihetssystemen, likaså för de interna pengbeloppen för verksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatrin. För den anslagsfinansierade verksamheten räknas ramarna upp med två procent.

Lidingös ekonomi står fortsatt stabil i en orolig omvärld. Den svenska konjunkturen går på halvfart och en bredare återhämtning är skjuten på framtiden. Loket i ekonomin är även fortsättningsvis den privata konsumtionen som tillsammans med en god utveckling av sysselsättningen håller uppe efterfrågan och skatteintäkterna. Orosmolnen för svensk ekonomi är många; det parlamentariska läget med en svag svensk regering och en ökad säkerhetspolitisk osäkerhet i vårt närområde leder till en minskad investeringsbenägenhet som dämpar tillväxten.

För Lidingös del kommer skattesatsen att hållas oförändrad, trots den ökade belastningen på 19 miljoner kronor för 2015 som förändringarna i det kommunala utjämningssystemet medför, en försämring som urholkar stadens resurser. Det finansiella målet på en procent av stadens kostnader, motsvarande 27 miljoner kronor för 2015, ligger fast.

Den ökade ekonomiska belastningen till trots kan M, FP och KD presentera extra satsningar på cirka 7 miljoner kronor utöver vad som presenterades under våren i budgetdirektiven. Det är satsningar som i huvudsak riktas mot grundskolan som får pengbeloppen höjda med ytterligare 0,9 procent jämfört med i våras.

- Jag oerhört stolt att i min sista budget som ordförande i kommunstyrelsen på Lidingö kunna prioritera våra viktigaste verksamheter. Vi gör kraftiga resursförstärkningar till skolan och omsorgen om våra äldre och personer med funktionsnedsättning. Dessa satsningar gör vi samtidigt som skattesatsen är oförändrad och investeringstakten hög, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (M).

För övriga verksamheter på utbildningssidan så räknas pengbeloppen för förskola och pedagogisk omsorg upp med tre procent. Pengbeloppen för gymnasieskolan fastställs enligt förslag från Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) i den gemensamma gymnasieregionen. Lidingöelever på Hillelskolan i Stockholm får även en utökning av pengen som motiveras utifrån skolans särskilda säkerhetssituation.

En förändring för grundskola och förskola är att pengbeloppen kommer verksamheterna till del redan från den 1 januari 2015, ett halvår tidigare än normalt. Det innebär en extra förstärkning på 16 miljoner kronor.

Stödet till barn i behov av särskilt stöd ska ses över för barn i grundskolan och skolhälsovårdens arbete mot droger ska förstärkas.

- Det är mycket glädjande att vi kan höja pengen ytterligare till förskoleklass och grundskola med 3,9 procent och genomföra höjningen redan från årsskiftet. Det innebär en stor resursförstärkning. Under året ska vi också se över KSL-pengens vara eller icke vara. Vi vill säkerställa lika villkor inom regionen och att Lidingös gymnasieskola inte avviker negativt inom den gemensamma gymnasieregionen, säger kommunalrådet och ordföranden för utbildningsnämnden Torsten Engevik ( FP).

För äldreomsorgen räknas pengbeloppen upp med tre procent i valfrihetssystemen för särskilt boende, servicehus och hemtjänst. Även de interna pengbeloppen för verksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatrin. Samtidigt genomförs ytterligare utbildningsinsatser för både chefer och medarbetare för att stärka ledning och kvalitet i våra verksamheter. Fortsatt fokus ligger på att anpassa delar av kommunens egna verksamhet till efterfrågan.

-Vi får inte tumma på kvalitet i omsorgen av våra äldre och för personer med funktionsnedsättning. Därför välkomnar jag den treprocentiga ökningen på pengbeloppen. Utöver ökade resurser vill jag särskilt lyfta fram den Sliviacertifiering som kommer att genomföras på Lidingös boenden under 2015. Vi kommer dessutom att fortsätta arbetet för att få till en trevligare måltidsmiljö. Måltiden är mer än bara det som serveras på tallriken och ska givetvis vara en av dagens höjdpunkter, säger kommunalrådet och ordföranden för stöd- och omsorgsnämnden Carl-Johan Schiller (KD).

I budget för 2015 tillförs även verksamheterna inom utbildning och stöd- och omsorg 32 miljoner kronor i ökat volymtillskott för att möta det ökande antalet grundskoleelever och ett ökat omsorgsbehov. Ramarna för den anslagsfinansierade verksamheten räknas upp med 2 procent. För planåren 2016 och 2017 tillförs nämnderna två procent i generell uppräkning, utöver resurser för volymtillskott.

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum