2012-05-16 10:32Pressmeddelande

Översiktsplanen klar för beslut

Det slutliga förslaget till ny översiktsplan för Lidingö presenterades i kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj. Förslaget har reviderats utifrån de synpunkter som lämnades under utställningsfasen.

Förslaget till ny översiktsplan var på utställning under hösten 2011. Cirka 830 synpunkter kom in och med anledning av dessa har en rad förändringar gjorts i det slutliga förslaget.  Bland annat har den planerade bebyggelsen på Gåshagahöjden minskats kraftigt och i det slutliga förslaget föreslås ingen bebyggelse i Torsviksparken.

Befolkningsökningen till 2030 har också reviderats, från 11 000-15 000 invånare till 8 000-11 000 invånare. Mer exakta prognoser görs i ett senare skede i samband med att detaljplaner tas fram för olika områden.

Utöver detta har det gjorts vissa förtydliganden i texterna. I dokumentet Utställningsutlåtande som finns på stadens webbplats, finns en fullständig redogörelse för alla förändringar.

Den 4 juni tas förslaget upp i kommunstyrelsen och den 18 juni beräknas översiktsplanen att antas av kommunfullmäktige. Om planen inte överklagas vinner den laga kraft tre veckor efter beslut i kommunfullmäktige.

En översiktsplan anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen på en övergripande nivå. Den ger riktlinjer för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanens aktualitet ska omprövas varje mandatperiod.

Läs mer på: https://lidingo.se/oversiktsplan

För mer information:
Miljö- och stadsbygnadschef Anna Hadenius, tel tel 08-731 33 27.


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum