2020-09-24 11:05Pressmeddelande

Nytt trygghetsprogram införs i all kommunal utbildningsverksamhet

Barn och elever ska känna sig trygga i sin vardag och därför införs ett nytt trygghetsprogram i alla kommunala skolverksamheter under hösten, från förskolan till vuxenutbildningen.

Lidingö stad har en hög andel trygga barn och elever men vill bli ännu bättre. Därför har utbildningsnämnden beslutat om att införa ett gemensamt trygghetsprogram för att systematiskt kunna förbättra tryggheten och förebygga kränkande behandling i alla de kommunala utbildningsverksamheterna. 

Trygghet en förutsättning för kunskapsinhämtning
De bästa förutsättningarna för varje barn och elev att lära och utvecklas maximalt finns i en trygg lärandemiljö. Det nya programmet ger stadens verksamheter ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt.

-Varje barn och elev har rätt att vara trygg i sin vardag. Trygghet är en förutsättning för att kunna utvecklas och ta till sig ny kunskap. Jag är därför väldigt glad att det trygghetsprogram som vi tagit initiativ till nu kommer att införas i all kommunal utbildningsverksamhet, säger Amelie Tarschys Ingre, ordförande i utbildningsnämnden (L).

Gemensamt systematiskt arbete
Lidingö stads utbildningsverksamheter får genom trygghetsprogrammet ett systematiskt sätt att arbeta för att motverka och förebygga diskriminering och kränkande behandling.

På varje enhet ska det finnas ett Trygghetsteam som jobbar aktivt med trygghetsfrågor och utreder fall av diskriminering och kränkande behandling. En Trygghetsplan som tydliggör hur arbetet är systematiserat med olika insatser och åtgärder, såväl främjande och förebyggande som upptäckande och åtgärdande. Det kommer också finnas särskilda piloter på enheterna som har till uppgift att tillsammans med rektor höja kompetensen kring trygghetsfrågor i personalgruppen. Rektor och piloter kommer kontinuerligt erbjudas stöd och nätverksträffar.

-Genom ett systematiskt arbete kopplar vi samman Trygghetsprogrammets ”Vad” med Trygghetsplanens ”Hur”. Trygghetsplanen som upprättas på varje enhet ersätter de tidigare planerna som hette Likabehandlingsplan eller Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi får en enhetlig linje i arbetet vilket är mycket positivt, säger Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef på lärande- och kulturförvaltningen.

Trygghetsprogrammet har antagits av utbildningsnämnden och kommer att implementeras i verksamheterna under hösten och börjar gälla i november 2020. Programmet kommer att följas upp årligen i det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå och huvudmannanivå och utvärderas i sin helhet i juni 2023.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

biträdande förvaltningschef lärande- och kulturförvaltningen
Tapio Liimatainen