2020-03-04 09:04Pressmeddelande

Milstolpe i utvecklingen av Högsätra

null

Nästa milstolpe i arbetet med planeringen av Högsätra är två markanvisningstävlingar. Dessa äger rum under första delen av 2020 för att hitta entreprenörer som ska bygga dels flerbostadshus, dels Hälsans hus.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades att en markansvisningstävling ska utlysas för Högsätra. På platsen där Högsätrahuset, före detta Lidingö sjukhus, idag står och den stora parkeringsytan i anslutning till Högsätrahuset ska det uppföras bostadshus med cirka 115 - 130 bostäder. Den gamla sjukhusbyggnaden ska rivas och ett nytt hus för vård och andra verksamheter, kallat Hälsans hus, kommer också att byggas i närheten av Högsätrahuset. Bebyggelsen ska vara småskalig och präglas av grönska.

‑ Nu påbörjas arbetet med att få skapa en trevligare miljö i Högsätra. Fokus kommer vara på att det ska byggas med hög kvalitet och att de nya husen ska bidra till en trevlig omgivning. Stor vikt kommer läggas vid det kvalitetsprogram som tydliggör den arkitektoniska målbilden. Vi hoppas att många privata aktörer vill vara med och utveckla Högsätra, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

Detta händer

När byggentreprenörerna utsetts sluts ett markanvisningsavtal och sedan påbörjas detaljplanen. Då sker också samråd med Lidingöborna och andra intressenter. Samrådet planeras till våren 2021 och den vision som tagits fram för Högsätra är att det ska vara en attraktiv, inne­hållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. De fem ledstjärnorna är:

  1. Värna natur- och rekreationsvärden
  2. Bevara uppskattade boendemiljöer
  3. Skapa småskalighet och variation med ny bebyggelse
  4. Stärka och utveckla attraktiva och trygga stråk
  5. Skapa en ny välkomnande entré och fler mötesplatser för både boende och besökare

‑ Detta innebär bland annat att platser med viktiga na­tur- och rekreationsvärden bevaras, parker utveck­las och gröna samband stärks, säger Amanda Lidbrink, projektledare för Högsätraprojektet.

Planer för idrottsområdet

Lidingö stad arbetar under första halvan av 2020 också med att ta fram en detaljplan för idrottsområdet i Högsätra. Området som man tittar på är där det idag ligger bland annat en sporthall, en ishall och en fotbollsplan. Utredningen ska se över om området eventuellt kan kompletteras med ytterligare bebyggelse och parkmiljö.

Förhoppningen är att ett samråd kring detaljplan för idrottsområdet kan ske under första halvan av 2020.

För mer information

Amanda Lidbrink, projektledare
Tel: 08-731 35 95
E-post: amanda.lidbrink@lidingo.se

Erik Raita, politisk sekreterare
Tel: 076-822 12 22
E-post: erik.raita@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum