2022-01-24 07:55Pressmeddelande

Lidingö stad får väl godkänt för coronahantering

Ramboll, ett företag specialiserat på samhällsutveckling, har analyserat Lidingö stads arbete med pandemin och ger klart godkänt. De konstaterar att Lidingö stad har lyckats väl inom flera områden, inte minst inom kommunikation, samarbete och stöd inom staden men också inom områden som dokumentation.

Lidingö är en av de kommuner som tidigt uppmärksammade och drabbades av pandemin. Det fanns en vakenhet och vilja till att vidta åtgärder som till viss del försvårades av periodens oklarhet. Det finns flera exempel där stadens vakenhet har skapat goda förutsättningar för effektiv krishantering, exempelvis genom att tidigt kunna köpa in skyddsmateriel eller inrättandet av en covidavdelning i omsorgen. Detta konstateras i den rapport som Ramboll skrivit efter att ha analyserat Lidingö stads krisarbete. Granskningens uppdrag var att besvara frågan: Hur har Lidingö stads krishantering under pandemin fungerat utifrån ett lednings- och samordningsperspektiv, och hur har detta påverkat olika verksamheter i staden? I uppdraget ingick även att föreslå sätt att ytterligare utveckla krishanteringsförmågan.

- Även om pandemin fortsätter och därmed också vårt arbete är det viktigt att utvärdera för att kunna förbättra, både i det pågående arbetet och för framtida krishantering. Trots att slutsatserna i rapporten är att vi lyckats väl så finns det mycket att lära från våra erfarenheter, säger stadsdirektör Daniel Broman.

Rapporten lyfter bland annat Lidingös förmåga att agera med andra kommuner, följa myndigheter och Region Stockholms rekommendationer men samtidigt agera utifrån de unika förutsättningarna i. ”Vi kan se att staden vid många tillfällen lyckats vara proaktiva och agerat utifrån förutsättningarna och lägesbilden lokalt även när agerandet har stuckit ut i jämförelse med andra, något som vi konstaterar är avgörande för en god krishantering inte minst under pandemin.”, skriver Ramboll i sin rapport.

Utredarna konstaterar att de satsningar som staden gjort på att utveckla ledarskapet har haft god effekt. Det finns en utpräglad vi-kultur som tjänat stadens hantering väl. Lidingö stad har under pandemin fått nytta av de investeringar i ledarskap som genomförts före krisen.

- Den nära dialogen mellan oss politiker och stadens tjänstemän har varit en viktig anledning till ett framgångsrikt krisarbete i kommunen. Även att de politiska skillnaderna mellan partierna har lagts åt sidan och vi har gemensamt arbetat för att hantera krisen för Lidingöbornas bästa. Det politiska goda klimatet, tjänstemännens professionalitet och Lidingöborna ansvarstagande har tillsammans säkerställt den goda hanteringen som framkommer i rapporten, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Rapporten konstaterar att kommunens kärnuppdrag till stor del har kunnat genomföras trots utmaningarna och att invånarservicen anpassats och även utvecklats. Omsorg och skola har varit särskilt påverkade och belastningen på medarbetarna har under långa tider varit stor, inte minst inom omsorgen. Lidingö har i likhet med övriga kommuner tvingats lära sig under krisens gång och allt eftersom utvecklat och ändrat metoder för att minska smittspridning, värna de särskilt drabbade och minska den negativa påverkan på bland annat näringslivet, samtidigt har staden försökt få livet i samhället att fortsätta så långt som möjligt.

- Det är tydligt att den ledarskapskultur som råder i en kommun innan kriser uppstår får ett starkt genomslag även under krishantering. Det kan vi konstatera efter att ha genomfört en rad utvärderingar bland landets kommuner, säger Lars Brånn från Ramboll och som arbetat med framtagandet av rapporten om Lidingös arbete under pandemin.

Bland slutsatserna konstateras också att kommunikationen från staden har varit proaktiv och även snabb med att hantera efterhandssituationer som drabbat staden. Kommunikation har utgått från övergripande budskap från myndigheter men oftast lyckats ”Lidingöfiera” dem för att uppnå bästa möjliga effekt. Under utvärderingen är det uppenbart att Lidingö är en av de kommuner som försökt att ta vara på och utgå från de lokala, unika förutsättningarna samtidigt som agerandet varit i samklang med omgivande kommuner och aktörer.

Insikten om att coronapandemin fortfarande i hög grad är pågående präglar fortfarande stadens arbete. De erfarenheter och insikter som rapporten ger kommer nu tas om hand för den fortsatta hanteringen av pandemin och även andra typer av framtida kriser. Rapporten omfattar ett antal rekommendationer som utgår från det som framkommit i utvärderingen. Utredarna föreslår att en plan upprättas för hur dessa rekommendationer ska införas i krishanteringen. Vidare att staden tar vara på det engagemang och den vilja som såväl medarbetare som chefer har visat under pandemins krishantering.

 

 


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.