2018-09-13 09:24Pressmeddelande

Lidingö över snittet i Stockholmsenkäten

null

Våren 2018 deltog Lidingö för andra gången i Stockholmsenkäten, som besvaras av elever i årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. I år deltog 23 av kommunerna i länet tillsammans med Stockholm stad. Syftet är bland annat att kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk och mobbning.

Över tid kan man se att trenden i länet är att tobaksbruket minskar något. Även alkoholkonsumtionen går något nedåt, men variationerna i länet är stora. Narkotikaanvändningen ökar något i länet över lag och Lidingö ligger över snittet i länet både vad gäller tobaksbruk, alkoholbruk samt narkotikabruk.

Lokalt på Lidingö visar enkäten att ungefär varannan pojke och flicka i årskurs 9 dricker alkohol och att siffran för elever i gymnasiets årskurs 2 visar att ungefär 8 - 9 av 10 dricker alkohol. Vad gäller tobaksbruk har rökningen bland flickor i årskurs 9 ökat något och så även snusningen bland pojkar i årskurs 2.

-Frågan om tillgänglighet är jätteviktig. För att få bättre fokus på tillsyn av detaljhandel och systematik på tillsynen har nyligen ett avtal ingåtts mellan Lidingö stad och Södra Roslagens miljö- och hälsoskydd. De har möjlighet att ta ett mer samlat grepp vilket kommer att ge en ökad kvalitet på just tillsynsarbetet som gäller tobak och alkohol. De utför liknande tillsynsarbete åt andra kommuner i länet och det ger oss större möjlighet att samverka över geografiska gränser, säger Anna Sundin Adolfsson, preventionssamordnare i Lidingö stad.

Även då det gäller bruket av narkotika, i huvudsak cannabis, ligger Lidingö över snittet i länet.

- Från kommunens sida har vi förstärkt våra personalresurser med en preventionssamordnare. Vi har precis välkomnat tre stycken fältkuratorer som kommer att arbeta med fokus på tidig upptäckt och samverkan. Lidingö stads elevhälsa har nyligen förstärkts vilket är positivt för det fortsatta förebyggande och främjande arbetet och fritidsverksamheten på Lidingö gör ett fantastiskt arbete, säger Anna Sundin Adolfsson.

-Vi ska nå ut till Lidingös föräldrar med information kring Stockolmsenkäten senare i höst. Det är ett bra underlag att diskutera kring och för att tillsammans mobilisera oss vuxna för att kunna göra skillnad. Vi har mycket arbete framför oss under hösten och vi behöver alla engagera oss och bidra på olika sätt, staden, polisen, andra aktörer och inte minst föräldrarna. Lösningen finns inte hos en aktör. Alla goda krafter i samhället måste samverka i arbetet mot droger, säger Birgitta Sköld, ordförande i Omsorgs- och socialnämnden.

­Det pågår också ett arbete med en fyraårig handlingsplan gällande frågor som rör alkohol, narkotika, droger, tobak och psykisk ohälsa som ska stå färdig hösten 2018 och leda till ett mer systematiskt arbete och ett helhetsgrepp. Även elevhälsan förstärks från hösten 2018 vilket ger större möjligheter att arbeta förebyggande. Projekt kring psykisk hälsa och ökad skolnärvaro är andra exempel på insatser.

Stockholmsenkäten riktar sig till ungdomar i grundskolans årskurs 9 och andra året i gymnasiet. Knappt 850 elever besvarade årets enkät som genomfördes under våren, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 82 procent. Det är andra gången Lidingö deltar i kartläggningen.


För mer information

Birgitta Sköld, ordförande omsorgs- och socialnämnden
Tel: 08-731 46 36
E-post: birgitta.skold@lidingo.se

Anna Sundin Adolfsson, preventionssamordnare
Tel: 08-731 34 79
E-post: anna.sundin.adolfsson@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum