2020-09-10 08:01Pressmeddelande

Lidingö över länssnittet i Stockholmsenkäten

Under våren 2020 har elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 deltagit i Stockholmsenkäten. Syftet med enkäten är bland annat att kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk och mobbning. 23 av länets kommuner ingår i enkäten.

På Lidingö har 545 elever i årskurs 9 och 249 elever i gymnasiets andra årskurs besvarat enkäten. Det gör att det statistiska underlaget för vissa av svaren svårtolkade då en enskild elevs svar ger stor påverkan på procenttalet.

Över tid kan man ändå se att trenden i länet är att tobaksbruket minskar något, även om bruket av snus ökar bland länets ungdomar. Alkoholkonsumtionen går något nedåt, men variationerna i länet är stora. Narkotikaanvändningen ökar något i länet över lag och Lidingö ligger över snittet i länet vad gäller tobaksbruk, alkoholbruk och narkotikabruk.

- Lidingö ligger fortfarande över snittet i länet då det gäller alkohol och narkotika. Då det gäller rökning har läget förbättrats något från mätningen 2018. Även då det gäller ökningen för bruket av snus i länet, som är markant, ligger Lidingö över snittet. En del av den ökningen tror vi kan tillskrivas det nya tobaksfria snuset som lockar många ungdomar. Här ser vi också en ökning främst bland flickorna, säger Linnea Hagström, tf preventionssamordnare i Lidingö stad.

Över snittet
Lokalt på Lidingö visar enkäten att Lidingös ungdomar ligger över länsgenomsnittet på frågan om man varit berusad de senaste fyra veckorna. Även då det gäller bruket av narkotika, i första hand cannabis och marijuana men även av tyngre droger, ligger Lidingös ungdomar över länssnittet.

- Det är viktigt att ta enkätens slutsatser på allvar. Vi har under de senaste åren vidtagit olika förebyggande åtgärder kring ungdomar och bruket av alkohol, narkotika och tobak. Det är samordnade åtgärder där skola, föreningar, polisen och andra aktörer som möter barn, unga och deras föräldrar samverkar. De föräldraföreläsningar vi har haft har varit mycket välbesökta. Det finns också andra planerade aktiviteter som har flyttats fram till nu i höst på grund av pandemin, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialförvaltningen.

Lidingö stad och polisen har ett samverkansavtal för att på bästa sätt kunna arbeta brottsförebyggande, där ett av fokusområdena är ungdomar. Föräldraföreläsningar om bland annat narkotika och alkohol genomförs regelbundet. Likaså hålls återkommande samverkansmöten där behoven för det förebyggande arbetet kartläggs där polisen och staden deltar.

- Stockholmsenkäten utgör ett bra underlag för diskussioner kring ungdomars vardag och för att mobilisera oss vuxna att kunna göra skillnad. Som föräldrar har vi naturligtvis en nyckelroll och från skolan följer vi noga Stockholmsenkätens slutsatser och anpassar våra åtgärder utifrån dessa. Vi ser att det finns arbete att göra. Våra ungdomar upplever en ökande stress och sedan förra mätningen 2018 har vi förstärkt elevhälsan vilket ger större möjligheter att arbeta förebyggande. Projekt kring psykisk hälsa och ökad skolnärvaro är andra exempel på insatser, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i utbildningsnämnden.

­Det pågår också sedan tidigare ett arbete med en fyraårig handlingsplan gällande frågor som rör alkohol, narkotika, droger, tobak och psykisk. Det har lett till ett mer systematiskt arbete och ett helhetsgrepp.

Om Stockholmsenkäten
Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som rör ungdomars alkohol- och drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa, föräldrarelationer med mera. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. I år har den genomförts i 23 av länets kommuner och det är Länsstyrelsen som svarar för kommunjämförelserna. Fler än 24 000 ungdomar i 355 skolor har besvarat enkäten.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
tf. preventionssamordnare
Linnea Hagström