2022-05-24 10:21Pressmeddelande

Lidingö klättrar rejält i miljörankning

I Aktuell Hållbarhet och Miljöbarometerns ”Sveriges miljöbästa kommun” tar Lidingö ett rejält kliv och hamnar på plats 122 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring från plats 212 i förra årets rankning.

I rankningen utvärderas närmare 40 olika frågeområden inom alltifrån hur staden jobbar med transporter och bränsle, till klimatpåverkan vid nybyggen, klimatpåverkan från kommunens matserveringar, energieffektivisering, förnybar energi, miljömärkning- och hållbarhetscertifiering, systematiskt arbete för klimatanpassning, plan för dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten, avfall och koldioxidutsläpp per kommuninvånare.

- En rankning ger inte hela bilden men är ett sätt att mäta stadens insatser. Att Lidingö har förbättrat sitt resultat beror på flera faktorer. Sedan förra årets rankning har staden antagit ett nytt miljöprogram med målområden som ringar in Lidingös främsta utmaningar. Vi har inlett över 70 procent av alla aktiviteter som ska utföras fram till 2025 och ett antal är redan slutförda. En viktig aspekt i utvärderingen är också att staden har ett systematiskt arbete och dokumentation, säger Anna Granström, miljösamordnare i Lidingö stad.

En tydligare bild av stadens satsningar finns i miljöbokslutet för 2021 där aktiviteter som har påbörjats eller slutförts under 2021 redovisas. Sammantaget har 72 aktiviteter påbörjats och nio slutförts. Staden har inlett fyra samarbeten med universitet och högskolor, där ett av dem handlar om att förbättra vattenkvalitén i Askrikefjärden.

För att lyckas i miljöarbetet vill staden också inspirera Lidingöborna och ge förutsättningar för att göra klimatsmarta val och bidra till en bättre miljö. Därför fokuserar vi på aktiviteter där både staden och enskilda individer kan bidra och göra skillnad. Exempel på aktiviteter staden gör är att öka användningen av solceller, klimatanpassa fastigheter, använda fossilfria drivmedel och installera fler laddstolpar. Andra insatser handlar om att minska matsvinnet och öka utsorteringen av matavfall. För att stärka växt- och djurlivet arbetar staden med att skapa fler ängsytor, naturreservat och blommande ytor för att främja pollinering och biologisk mångfald. Flera olika projekt för att förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken, Kottlasjön och Stockbysjön samt i Lilla och Stora Värtan runt Lidingö drivs också.

Lidingö stads miljöprogram

Utgångspunkten för stadens hållbarhetsarbete är miljöprogrammet som antogs av kommunfullmäktige i februari 2021. Programmet fokuserar på klimat, natur och vatten. Det sträcker sig fram till 2030 och syftet är att minska stadens miljö- och klimatpåverkan och ge Lidingöborna förutsättningar för en långsiktigt hållbar och trygg levnadsmiljö.

Miljöprogrammet består av tre målbilder som tillsammans innehåller tio målområden. Till dessa har 129 konkreta aktiviteter tagits fram. Flera av dessa har genomförts eller är pågående aktiviteter.

Miljöprogrammets målbilder och målområden

Begränsad klimatpåverkan
Fossilfria verksamheter
Begränsa energianvändningen
Klimatanpassa staden
Mat med låg klimatpåverkan
Hållbart byggande

Rikt växt- och djurliv
Främja biologisk mångfald
Visualisera och värdera ekosystemtjänster
Minska nedskräpningen

Rika och livskraftiga vattenmiljöer
Förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken och runt Lidingö
Rena dagvattnet


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Miljösamordnare
Anna Granström