2023-02-09 13:25Pressmeddelande

Klart vem som bygger nya förskolan i Islinge

Bild: Metropolis arkitekterBild: Metropolis arkitekter

 

Nu står det klart vilka som får uppföra och driva en ny förskola i Islinge. Hoivatilat har utsetts till vinnare i markanvisningstävlingen och Raoul Wallenbergskolorna kommer att driva den nya förskolan.

Markanvisningstävlingen för att uppföra och driva en ny förskola i Islinge är nu avgjord. Tre anbud lämnades in. Av dessa står Hoivatilat AB för det förslag som bäst lever upp till de kriterier som staden efterfrågar. Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny förskola med plats för upp till 110 barn. Verksamhetsutövare för den nya förskolan blir Raoul Wallenbergskolorna AB.

- Förutom att den nya förskolan ger en ökad valfrihet så är placeringen perfekt, alldeles intill naturområden och med stora lekytor utomhus. Samtidigt är det nära Norra Kungsvägen så att vårdnadshavarna kan komma både med buss och bil för att lämna och hämta barn, säger Christer Mohlin (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Motivering till det vinnande förslaget
Förtroendevalda och tjänstemän från stadens olika verksamheter har utvärderat samtliga anbud. Extra vikt har lagts vid långsiktighet, erfarenhet och kompetens att planera, bygga och driva förskola, beskrivningen av den pedagogiska verksamheten, gårdsmiljön och omgivningen samt hur byggnaden är tänkt att anpassas till fastigheten. Även hållbarhet och bra lösningar för dagvattenhantering har haft stor betydelse i bedömningen.

"Hoivatilats förslag är starkt och övertygande. Byggnaden, i klassisk gestaltning, är utformad efter funktion och läge, med en flexibel och effektiv planlösning. Byggnadsvolymen är väl avvägd och proportionerlig och den välplanerade förskolegården speglar omkringliggande natur.

Verksamhetsutövaren Raoul Wallenbergförskolorna har gedigen erfarenhet av att bedriva förskoleverksamhet med hög omsorgskvalitet. Barngrupperna är små och pedagogiken fokuserar på goda studieresultat och trygga barn. Förslaget är i sin helhet välutvecklat och sammanhållet.”

Så kan förskolan komma att se ut
Förskolebyggnaden, i två våningsplan, kommer att vara i trä och utformad i klassisk stil för att på ett naturligt sätt smälta in i den omgivande miljön och bebyggelsen. Byggnaden är tänkt att placeras i fonden av förskolans blivande parkering och busshållplatsen vid Kalvhagsvägen. Utemiljön, som ska vara stimulerande och pedagogisk, delas in i tre zoner med olika karaktär, för olika typer av aktiviteter.

Vad händer nu? 
Staden och Hoivatilat jobbar nu vidare tillsammans för att genomföra projektet och teckna ett markanvisningsavtal. Genom avtalet får Hoivatilat under en begränsad tid och givna förutsättningar ensamrätt att förhandla om ett tomträttsavtal och genomförandeavtal med staden. Byggstart kan ske först när alla avtal har tecknats och ett bygglov har beviljats. Om allt löper enligt plan skulle förskolan kunna börja byggas 2024 och öppna under 2025.

Bakgrund 
För att möta efterfrågan på förskoleplatser beslutade kommunstyrelsen i mars 2022 att genomföra en markanvisningstävling för en ny förskola på stadens mark, inom fastigheten Lidingö 7:252 i Islinge. Fastigheten är sedan tidigare planlagd som förskola och ska upplåtas med tomträtt. En inbjudan att lämna förslag på verksamhet, utformning och genomförande annonserades mellan den 30 juni och 26 september 2022. 

Den nya förskolan ska ersätta den förskola i Islinge som revs sommaren 2022, då det tillfälliga bygglovet för paviljongen hade löpt ut. Enligt tidigare beslut ska den nya förskolan drivas i privat regi.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Politisk sekreterare
Cecilia Blomberg
Christer Mohlin
Ordförande i utbildningsnämnden (M)
Christer Mohlin