2022-02-10 16:57Pressmeddelande

Granskning visar på brister inom all hemtjänst

En uppföljning av de avtal Lidingö stad har med de som levererar hemtjänst visar att samtliga sju granskade leverantörer har anmärkningar, sammanlagt 44 brister och 41 förbättringsområden. Krav har ställts från staden att de granskade ska inkomma med åtgärdsplaner. Dialoger har påbörjats med två leverantörer för omgående åtgärder. I ett fall har en skriftlig varning delats ut.

Under avtalsuppföljningen 2021 har staden valt en mer omfattande och vidareutvecklad metodik för att säkerställa att leverantörerna inom valfrihetssystemet uppfyller de krav som ställs i avtalen. Resultatet visar på brister hos alla utförare av hemtjänst. I ett fall har en skriftlig varning delats ut.

- Staden agerar då skrivna avtal inte efterlevs. Vi har en sanktionstrappa där första steget är en varning och det sista steget är att vi avbryter avtalet i förtid. Omsorgstagarna har rätt att kräva den omsorg de betalar för, säger Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden (LP).

Förvaltningen har utvecklat metoderna för avtalsuppföljning i syfte att ge ett mer heltäckande resultat. Metoden som utvecklats används vid avtalsuppföljning i samtliga verksamheter inom valfrihetssystem.

Exempel på förbättringsområden i den nu genomförda granskningen av hemtjänsten är hur givna rutiner inom ett område efterlevs. Rutinen finns på plats men utförs inte till varje del som regelverket föreskriver. Bland bristerna finns luckor i dokumentationen, kunskapsbrister kring lagstiftning eller hur man arbetar med kvalitetsutveckling.

- Många av de brister och förbättringsområden som påtalats är av administrativ karaktär och enkla att åtgärda. De dialoger staden haft med hemtjänstutförarna har genomförts i en positiv anda. Vi kommer att fortsätta vårt uppföljningsarbete och är övertygade om att det kommer att leda till högre kvalitet inom hemtjänsten, en övertygelse vi även delar med utförarna. Vi har sett ett behov att gå mer på djupet i vårt uppföljningsarbete. Att resultatet då har inneburit att fler brister och förbättringsområden har identifierats var väntat. Vi är inte nöjda så länge det finns brister i omsorgen men vi är säkra på att det arbetssätt vi använder är rätt väg att gå, säger Birgitta Sköld.

 Den uppföljning som nu har gjorts fokuserar på hur avtalen efterlevs. Mätningar görs även av kundnöjdheten men det är en annan undersökning. Generellt så är kundnöjdheten hög på Lidingö men genom en grundlig avtalsuppföljning höjs kvaliteten ytterligare.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP