2021-06-08 11:57Pressmeddelande

Fortsatt fokus på kärnverksamheterna

Nu är budgetdirektivet för 2022 beslutad. Där beskrivs en ekonomi som är fortsatt präglad av pandemin men ändå stark och stabil. Fokus ska vara på rätt verksamheter och att dessa bedrivs så effektivt som möjligt och med god kvalitet.

 

Kommunsektorn var redan innan utbrottet av corona på väg in i en ansträngd situation med bland annat växande demografiska utmaningar. För att möta detta har kommunstyrelsen sedan i början av mandatperioden arbetat fokuserat med effektivitet inom alla delar av kommunen.

 

- Arbetet med en tydlig styrkedja med fokus på kvalitet och en kontrollerad kostnadsutveckling ger goda resultat.  Majoriteten ser att det finns möjligheter att fortsatt ge goda tillskott till kärnverksamheterna för en ökad kvalitet. Prognoserna för den samhällsekonomiska utvecklingen samt efterdyningarna av Covid-19 gör det ekonomiska läget dock fortsatt osäkert, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

 

Kommunstyrelsen föreslår fortsatt fokus på kärnverksamheterna under 2022 med sikte på att bli Sveriges mest välskötta kommun. Staden har tidigare kunnat visa upp resultatmässiga överskott, vilket ger goda förutsättningar att upprätthålla god kvalitet. Prognoserna framåt är dock osäkra, bland annat till följd av pandemin.

 

Det sker en stor satsning på kärnverksamheterna till budget 2022. Omsorgs- och socialnämnden samt utbildningsnämnden tilldelas en generell uppräkning på 2,65 procent vilket innebär en satsning med 0,55 procent utöver kompensation för ökande pris- och lönekostnader. Övriga nämnder får en generell uppräkning med 1,1 procent och tilldelas även särskilda satsningar med 12,6 miljoner kronor. Totalt uppgår satsningen till 82 miljoner kronor. För ökade volymer inom skola, förskola, äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade personer tillförs verksamheterna dessutom 53 miljoner kronor år 2022 i jämförelse med prognos 2021.

- Kommunstyrelsens budgetdirektiv prioriterar kärnverksamheterna i enlighet med stadens vision och mål. Direktiven betonar också vikten av att använda analyser och jämförelser vid prioritering och effektivisering i verksamheterna vilket är viktiga verktyg för god ekonomisk hushållning, säger Patric Andersson, ekonomichef i Lidingö stad.

Budgetdirektiven pekar också på behovet att vidareutveckla de möjligheter som digitaliseringen innebär. Utvecklingen ska vara användarcentrerad och utgå från Lidingöbornas behov. Även tryggheten lyfts fram. För majoriteten är åtgärder för att göra Lidingö tryggare ständigt aktuellt och en prioriterad uppgift.

 

Stadens fokuserade arbete tillsammans med Lidingö näringsliv och Lidingös företagare har givit resultat. Under 2022 ska samarbetet med näringslivet fortsätta utvecklas. Arbetet med en ny översiktsplan kommer inledas 2022. Där lyfts småskalighet och en försiktig exploatering som egenskaper som ska prägla utvecklingen av Lidingö.

 

Kommunstyrelsen lämnar nu direktiven till budget 2022 och plan för 2023 – 2024 till förvaltningarnas nämnder. Nämndernas budgetförslag ska sedan lämnas in till kommunstyrelsen senast den 30 september för att sedan fastställas i kommunfullmäktige.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Patric Andersson
Ekonomichef
Patric Andersson