2017-05-09 15:25Pressmeddelande

Bristande rutiner vid särskoleplaceringar

null

Skolinspektionen har granskat hur Lidingö stad hanterat placeringen av elever med särskilda behov till både grundsärskolan och till gymnasiesärskolan. Skolinspektionen konstaterar att staden inte uppfyller ställda krav på ett antal punkter.

Då en elev utreds inför mottagande i särskola ska en rad utredningar ligga till grund för beslutet. Höga krav ställs också på att dokumentationen om dessa utredningar är korrekta och det är just i dokumentationen som Skolinspektionen funnit några av de bristerna.

-Vi tar Skolinspektionens kritik på största allvar och ett arbete har redan påbörjats för att säkerställa en korrekt hantering. Arbetet med att säkerställa rutinerna hade inletts redan innan Skolinspektionens granskning, säger Anette Burman, verksamhetschef för barn- elevhälsa i Lidingö stad. Kritiken och de bristande rutinerna avser placeringar före 2015.

I Skolinspektionens beslut formuleras en rad åtgärder som måste vidtas. Bland annat ska de brister som finns i utredningarna kompletteras. Alla beslut om placering i särskola föregås av de föreskrivna utredningar vad avser pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

- Naturligtvis är det mycket olyckligt om detta drabbar enskilda elever och deras anhöriga. Det bästa sättet att bygga förtroende för verksamheten, som över lag håller hög kvalitet och är uppskattad av både elever och anhöriga, är att skyndsamt och målinriktat arbeta för att åtgärda bristerna, säger Anette Burman.

Lidingö stad har till 15 november på sig att åtgärda de punkter som anges i beslutet. Görs inte detta har Skolinspektionen möjlighet att ansöka om utdömande av vite på vardera 500 000 kronor för bristerna i grundsärskolan respektive gymnasiesärskolan.

- Som ordförande i Utbildningsnämnden ser jag mycket allvarligt på Skolinspektionens slutsatser. Det är utmärkt att nya rutiner fastlagts, men det krävs ett fokuserat arbete för att rätta till historiska fel. Nämnden kommer nu att följa upp att arbetet med de nya rutinerna genomförs så att liknande fel inte upprepas, säger Hans Barje.


För mer information

Anette Burman, verksamhetschef barn- och elevhälsa
Tel: 08-731 46 89
E-post: anette.burman@lidingo.se

Hans Barje, ordförande i utbildningsnämnden
Tel: 08-731 46 88
E-post: hans.barje@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum