2020-05-25 10:27Pressmeddelande

​Bra utgångsläge i en instabil omvärld

null

Nu har Lidingömajoritetens budgetdirektiv för 2021 och plan för 2022-2023 presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott. Lidingös ekonomi är stark och stabil med goda resultat, hög soliditet samt betydande tillgångar och står väl rustad för en konjunktur som väntas vika.

Lidingö stad har under hela 2000-talet, med undantag för år 2004, redovisat positiva resultat. Det har möjliggjort egenfinansiering av investeringar och samtidigt skapat goda förutsättningar att möta ett kärvare ekonomiskt klimat.

-Det är budgetdirektiv som möter stadens finansiella mål med en ekonomi i balans, låg kommunalskatt, gott ekonomiskt resultat och hållbara investeringsvolymer. Dessutom klarar vi volymuppräkningar och planeras göra ett resultat i enlighet med överskottsmålet, säger Patric Andersson, ekonomichef i Lidingö stad.

Kommunsektorn var redan innan utbrottet av Covid-19 på väg in i en ansträngd situation med demografiska utmaningar och sjunkande skatteintäkter, vilket drabbar kommunsektorn hårt. Trots det rådande krisläget ser stadens ledning för närvarande ändå att det finns möjlighet att tilldela verksamheterna en generell uppräkning som ger kompensation för löner- och prisökningar. Dessutom ges full kompensation för ökade volymer inom skola, vård och omsorg för hela planperioden. Den totala satsningen uppgår till 46 miljoner kronor för år 2021.

-Det är betryggande att Lidingö vilar på en stabil finansiell grund och står väl rustat för att möta krissituationen vi befinner oss i. Budgetförutsättningarna ser bra ut, men prognoserna visar på osäkerhet i både skatteintäkter och statsbidrag. Planeringsförutsättningarna kommer sannolikt att ändra sig innan den slutgiltiga budgeten läggs i mot slutet av året, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Redan under 2020 uppnådde Lidingö stad det finansiella målet med 50 öre skattesänkning under mandatperioden. Kommunstyrelsens målsättning är att skattesatsen ska vara oförändrad under resten av mandatperioden.

Prognoserna framåt är mycket osäkra. Till följd av Coronakrisen så ökar arbetslösheten vilket leder till att skatteintäkterna påverkas negativt och förutsättningarna för staden att planera försvåras. Nämnderna uppmanas därför att vara förberedda på betydande förändringar av budgetramarna under hela processen fram till att budgeten fastställs.

Nu påbörjas nämndernas budgetarbete och deras förslag ska lämnas till kommunstyrelsen i slutet av september. Kommunfullmäktige beslutar om hela stadens budget i november.


För mer information

Erik Raita, politisk sekreterare (M)
Tel: 0768-22 12 22
E-post: erik.raita@lidingo.se

Patric Andersson, ekonomichef
Tel: 08-731 30 83
E-post: patric.andersson@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum