2021-01-26 07:48Pressmeddelande

Årsrapport presenterad om brottsutveckling, samverkan och trygghet

Fältkurator Linnea Hagström och kommunpolis Pontus Oscarsson.Fältkurator Linnea Hagström och kommunpolis Pontus Oscarsson.

Nu har rapporten om trygghetsfrågor på Lidingö för år 2020 presenterats. Sammantaget har år 2020 varit ett år med lägre total anmäld brottslighet än föregående år.
Årsrapporten ger den bild som är gemensamt framtagen av Lidingö stad och lokalpolisområden Norrmalm. Den visar ett läge som i grunden är stabilt och en delvis positiv utveckling.
Pandemin kan ha fått konsekvenser på antalet anmälda brott. Tittar man på anmälda brott över tid så ligger de ändå på en stabil nivå. Årsrapporten är baserad på preliminära siffror.
-  Otrygghet kan inte accepteras och brottsoffren skall vara i fokus. Den nya samverkansöverenskommelsen är en viktig pusselbit för att intensifiera samarbetet med polisen, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad.
Trygghetsundersökningar gjorda under 2020 visar att Lidingöborna generellt är fortsatt mer trygga än länet i stort. Detta trots ett att par uppmärksammade våldshändelser som kom tätt efter varandra efter sommaren då skapade otrygghet bland medborgarna. Polisens trygghetsmätning för år 2020 visar att 53 procent av de boende på Lidingö den senaste 12-månadersperioden oroat sig för inbrott i bostaden. Motsvarande siffra bland medborgarna i hela Polisregion Stockholm är 50 procent. På frågan om hur trygga Lidingöborna känner sig i området man bor i, visar resultatet att de i större utsträckning, 77 procent, är mycket trygga eller ganska trygga. Motsvarande siffra för hela polisregionen är 66 procent. Under året ha staden också fått ett nytt väktarbolag, Avarn, som har kommit igång på ett positivt sätt med ett trygghetsskapande och kontaktskapande uppdrag.
Nya sätt att mötas
På grund av pandemin har det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet anpassats och digitaliserats. Bland annat har föräldraträffar och grannstödsträffar genomförts digitalt eller utomhus med gott resultat. Under perioder av året har en del av de aktiviteter som normalt sätt erbjuds barn och ungdomar ställts om och i vissa fall ställts in. Det har periodvis varit ett lugnt år, men det har också under året förekommit bland annat skadegörelse på skolgårdar som kan kopplas till oro och rastlöshet.
Brott i nära relation och personrån utomhus är de brottskategorier som tydligast har gått upp under året. Vad gäller brott i nära relation har både polisen och Lidingö stad varit aktiva under året gällande informations- och kampanjarbete inte minst för att öka anmälningsbenägenheten hos den som är utsatt och beskriva var stöd och hjälp finns att få. På samma sätt har ett riktat arbete bedrivits i samverkan mellan staden och polisen med anledning av de ökande antalet personrån.
- Vi ser en delvis positiv utveckling på Lidingö, men också utmaningar. Ett långsiktigt och målmedvetet arbete krävs där vi hjälps åt, prioriterar rätt och säkerställer väl fungerande samverkanstrukturer, säger Anna Sundin Adolfsson, säkerhetschef i Lidingö stad.
Inbrott i bostad och tillgrepp av cyklar, mopeder, båtmotorer samt våld i offentlig miljö har gått ner.
En åtgärd i det trygghetsskapande uppdraget har varit det nyinrättade trygghetsnumret under kvälls- och nattetid. Där uppmanas Lidingöbor som ser eller upplever något som skapar otrygghet att ringa telefon 08-731 34 42. Vid pågående brott eller akuta händelser är det telefonnummer 112 som gäller.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Säkerhetschef
Anna Sundin Adolfsson
Politisk sekreterare
Cecilia Blomberg

Relaterad media